HCR-17 PANAVOX ROBOT WINDOW arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

1 burunly adaty penjiräni arassalaýan robot bilen deňeşdirilende, aşa inçe göwreli bu robot penjiresini arassalaýjy, penjireleri has netijeli we düýpli arassalap bilýän 2 sany burun bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

ROBOT WINDOW arassalaýjy
Giriş naprýa .eniýesi AC100-240V, 50Hz-60Hz
Bahalandyrylan güýç 80W
Batareýanyň kuwwaty 500mAh
Ölçegi 295 * 145 * 62mm
Sorujy gap 2800Pa
Arassa agram 980g
UPS ätiýaçlyk batareýasy 20 minut
Dolandyryş tertibi Infragyzyl
Şowhun 65dB
Çarçuwany kesgitlemek Awtomat
Güýze garşy gözegçilik Üstler (üznüksiz elektrik üpjünçiligi ulgamy) / howpsuzlyk ýüpi
Arassalamak tertibi 3 reesim
Wter sepmek tertibi El bilen / Awto

BIDIRECTIONAL SUW SPRAY BILEN

ROBOT WINDOW arassalaýjy-2

9 Esasy çykyşlar

ROBOT WINDOW arassalaýjy-3
ROBOT WINDOW arassalaýjy-4

Awtomatiki arassalamaga başlamak üçin bir gezek basyň

ROBOT WINDOW arassalaýjy-A

Iki taraplaýyn suw sepmek arassalamak üçin has täsirli

El bilen suw sepmegiň zerurlygy ýok, wagt we güýji tygşytlap biler

J: Robot penjiresini arassalaýjy sag tarapa arassalananda, sag burun awtomatiki usulda suw sepýär.

B: Penjiräni arassalaýan robot çepe arassalananda, çep burun awtomatiki usulda suw sepýär

ROBOT WINDOW arassalaýjy-B
50ML uly suw çüýşesi

50ML uly suw çüýşesi

Suwy ýygy-ýygydan doldurmagyň zerurlygy ýok.

Ultra inçe beden

6.2 sm inçe göwre, ogurlyga garşy penjireler üçin hem amatly.

Ultra inçe beden
ROBOT WINDOW arassalaýjy-5

2800Pa güýçli emiş

Güýçli adsorbtion, beýik gatly penjireler üçin ajaýyp.

Akylly kesgitlemek ulgamy, Çaknyşyklara garşy, Akylly ugurlary meýilleşdirmek

Highokary takyk datçikli penjiräni arassalaýan robot çarçuwany akyl bilen kesgitläp biler.Çarçuwa degeninde ýoly sazlar.

ROBOT WINDOW arassalaýjy-6
Üç arassalaýyş tertibi

Üç arassalaýyş tertibi

Aýlanma çotgasy aýna

Başgaça welosiped sürmek, aç-açan arassalamak.

Iki tigirli, biri öwrümli we bir süpürgiçli bolsa, el bilen süpürgiçe meňzeýär.

Aýlanma çotgasy aýna

Duýdansyz elektrik togunyň aladasyny etmegiň zerurlygy ýok

UPS ätiýaçlyk batareýasy, elektrik togy kesilen ýagdaýynda penjiräni arassalaýan roboty 20 minutlap penjire ýapyşyp biler.

Robotyň içinde litiý batareýasy bar.Elektrik togy kesilen ýagdaýynda robot penjirede durnukly adsorb edip biler we duýduryşyny dowam etdirýär.Dyrmaşmak derejesindäki howpsuzlyk ýüpi bilen, ýokary gatly şemaly arassalamak üçin howpsuzdyr.

ROBOT WINDOW arassalaýjy (2)

Pes ses

Durmuşa täsir etmeýän penjireleri arassalanyňyzda takmynan 60dB.

ROBOT WINDOW arassalaýjy (1)

Gowy tejribe jikme-jikliklerden gelýär

Iki burunly iki taraplaýyn suw pürküji
Adaty bir taraplaýyn spreý bilen deňeşdirilende, iki taraplaýyn suw sepmek has täsirli we arassa

Gowy tejribe jikme-jikliklerden gelýär (4)
Gowy tejribe jikme-jikliklerden gelýär (2)

Nut görnüşli tok şowsuzlygynyň subutnamasy

Köp terminaly uzaltmagy goldaýan, wilkanyň ýykylmagy sebäpli ýüze çykýan tok kesilmeginiň öňüni almak üçin ýörite ýasalan hoz tokly görnüşli birleşdirijini kabul ediň.

Howpsuzlyk ýüpi + karabiner

4 metrlik alpinizm derejeli howpsuzlyk ýüpi we ýokary gatly penjiräni arassalamagyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin 80 kg agyrlyk güýji bilen.

Gowy tejribe jikme-jikliklerden gelýär (3)
Gowy tejribe jikme-jikliklerden gelýär (1)

Güýçli çotgasyz motor

Sesi netijeli azaltmak we hyzmat möhletini uzaltmak.

Penjiräni arassalaýan robot jikme-jiklikleri

ROBOT WINDOW arassalaýjy (4)

Haryt bölekleri

ROBOT WINDOW arassalaýjy (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Arassalaýjy robotlary öndüriji